curtis

Concello de Curtis. Área de Educación Emprego e Formación. Servizo de Orientación Laboral.

O Concello de Curtis, mediante o seu Servizo de Orientación Laboral, apoia a posta en marcha de proxectos emprendedores ou de emprego autónomo informando dos recursos de apoio dispoñibles no seu contorno para un asesoramento ou acompañamento máis especializado.

Servizos prestados
Sensibilización e motivación (eventos, xornadas, concursos etc.)
Formación (cursos, obradoiros...)
Asesoramento para a creación de empresas (modelo de negocio, plan de empresa, plan estratéxico, información e tramitación de axudas,...)
Programa e redes de emprendemento
Programas de emprendemento (Rede de Polos de emprendemento e apoio ao Emprego, Programa Camiño Emprendedor, Programa de Mentoring Traballo Autónomo, ...)
Programas de emprendemento na Economía social (Rede Eusumo, Medrando Xuntas,...)
Programas de emprendemento feminino (Emega,...)
Programas para as persoas emprendedoras retornadas (Programa Merlo,...)
GDR. Grupo de desenvolvemento rural
AEDL. Servizo técnico de emprendemento
Destinatarios aos que apoia
Persoas individuais
Autónomos
Empresas
Etapas do proceso de emprendemento
Emerxendo e motivando as ideas e proxectos de negocio
Entidades coas que colabora
Grupo de desenvolvemento rural As Mariñas Betanzos. Grupo de desenvolvemento rural Ulla Tambre Mandeo. Polo de emprendemento de Melide. Rede Eusumo. Cámara de Comercio de A Coruña. Deputación Provincial da Coruña. Fundación Venancio Salcines - Programa retorna cualifica emprego.
Perfil da entidade

Praza de España nº 1, 2º, 15310, Curtis, A Coruña

981789003

Última actualización: Luns, 8 de Xullo de 2024 a las 15:40
Información básica sobre protección de datos persoais
Responsable do tratamento: Xunta de Galicia – Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade – Dirección Xeral de Emprendemento e Apoio ao Emprego
Finalidades do tratamento: Tramitación das suxestións, queixas, consultas, solicitudes de información e outras comunicacións recibidas por medio do formulario destinado ao efecto.
Lexitimación para o tratamento: Consentimento das persoas interesadas.
Destinatarios dos datos: Non se prevén comunicacións a terceiros.
Exercicio de dereitos: As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar no seu caso, o consentimento, #ante o responsable do tratamento, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común segundo recóllese en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos. Así mesmo, poderán retirar, no seu caso, o consentimento previamente outorgado dirixindo a súa comunicación xempreemprende@xunta.gal.
Contacto do Delegado/a de Protección de Datos e Información adicional: https://xunta.gal/informacion-xeral-proteccio