Logo Luis Seoane

Centro educativo IES Luis Seoane

Este centro educativo pertence á Rede de Aulas de Emprendemento destinadas ao desenvolvemento de actividades de emprendemento nos centros educativos públicos que imparten ensinanzas de grado medio ou superior de formación profesional. O obxectivo destas é canalizar as iniciativas emprendedoras do alumnado do centro educativo, e en particular, do alumnado que está próximo a finalizalo cliclo, recibindo asesoramento e a axuda necesaria para poner en marcha o seu proxecto empresarial. Tamén conta cun viveiro de empresas que pertence á Rede de Viveiros de empresa instalados en Centros Integrados de Formación Profesional (CIFP) co obxectivo de axudar a emprendedores a sacar adiante os seus proxectos e ideas empresariais, ao amparo do Plan de Emprendemento no Sistema Educativo de Galicia eduEmprende, fomemtando o emprendemento entre o alumnado e promovendo a cultura emprendedora.

Servizos prestados
Formación (cursos, obradoiros...)
Asesoramento para a creación de empresas (modelo de negocio, plan de empresa, plan estratéxico, información e tramitación de axudas,...)
Titorización personalizada
Coworking/Coliving/Infraestruturas/Espazos
Programa e redes de emprendemento
Aulas de emprendemento
Viveiros de empresa EMPRENDE
Destinatarios aos que apoia
Persoas individuais
Etapas do proceso de emprendemento
Emerxendo e motivando as ideas e proxectos de negocio
Entidades coas que colabora

Xunta de Galicia

Perfil da entidade

C/ Rúa Luxemburgo Nº-1, 36162 - (Monte Porreiro), Pontevedra

986857700

Última actualización: Mércores, 18 de Xaneiro de 2023 a las 16:29
Información básica sobre protección de datos persoais
Responsable do tratamento: Xunta de Galicia – Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade – Dirección Xeral de Emprendemento e Apoio ao Emprego
Finalidades do tratamento: Tramitación das suxestións, queixas, consultas, solicitudes de información e outras comunicacións recibidas por medio do formulario destinado ao efecto.
Lexitimación para o tratamento: Consentimento das persoas interesadas.
Destinatarios dos datos: Non se prevén comunicacións a terceiros.
Exercicio de dereitos: As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar no seu caso, o consentimento, #ante o responsable do tratamento, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común segundo recóllese en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos. Así mesmo, poderán retirar, no seu caso, o consentimento previamente outorgado dirixindo a súa comunicación xempreemprende@xunta.gal.
Contacto do Delegado/a de Protección de Datos e Información adicional: https://xunta.gal/informacion-xeral-proteccio