logo-cegasal-2022-1

CEGASAL

-INFORMACION E ASESORAMENTO NO PROCESO DE CONSTITUCIÓN DUN CENTRO ESPECIAL DE EMPREGO DE INICIATIVA SOCIAL - ASESORAMENTO NA TRAMITACION DE AXUDAS -FORMACIÓN E NETWORKINS PARA PROMOCIONAR FORMULAS DE ECONOMÍA SOCIAL, CONCRETAMENTE DE CEEis

Servizos prestados
Sensibilización e motivación (eventos, xornadas, concursos etc.)
Formación (cursos, obradoiros...)
Apoio na xestión dos trámites para a posta en marcha de empresas
Financiamento (axudas, capital risco, préstamos, business angels, ...)
Programa e redes de emprendemento
Programas de emprendemento (Rede de Polos de emprendemento e apoio ao Emprego, Programa Camiño Emprendedor, Programa de Mentoring Traballo Autónomo, ...)
Programas de emprendemento na Economía social (Rede Eusumo, Medrando Xuntas,...)
AEDL. Servizo técnico de emprendemento
Destinatarios aos que apoia
Persoas individuais
Indicar outros destinatarios
ASOCIACIONS VINCULADAS A DISCAPACIDADE
Sectores de especialización
CENTROS ESPECIAIS DE EMPREGO DE INICIATIVA SOCIAL
Etapas do proceso de emprendemento
Emerxendo e motivando as ideas e proxectos de negocio
Casos de éxito
ENTRELAMPO
Perfil da entidade

Calle Dublín, 3, baixo, 15704, Santiago de Compostela

673042029

Última actualización: Mércores, 8 de Maio de 2024 a las 10:29
Información básica sobre protección de datos persoais
Responsable do tratamento: Xunta de Galicia – Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade – Dirección Xeral de Emprendemento e Apoio ao Emprego
Finalidades do tratamento: Tramitación das suxestións, queixas, consultas, solicitudes de información e outras comunicacións recibidas por medio do formulario destinado ao efecto.
Lexitimación para o tratamento: Consentimento das persoas interesadas.
Destinatarios dos datos: Non se prevén comunicacións a terceiros.
Exercicio de dereitos: As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar no seu caso, o consentimento, #ante o responsable do tratamento, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común segundo recóllese en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos. Así mesmo, poderán retirar, no seu caso, o consentimento previamente outorgado dirixindo a súa comunicación xempreemprende@xunta.gal.
Contacto do Delegado/a de Protección de Datos e Información adicional: https://xunta.gal/informacion-xeral-proteccio