descarga (1)

Cámara de Comercio de Santiago de Compostela

Esta Cámara Oficial de Santiago de Compostela é unha Corporación de Dereito Público que dispón dun departamento de creación de empresas e emprendedores, e que a súa vez ten un viveiro de empresas e ofrece asesoría xurídica para emprendedores.

Servizos prestados
Sensibilización e motivación (eventos, xornadas, concursos etc.)
Formación (cursos, obradoiros...)
Asesoramento para a creación de empresas (modelo de negocio, plan de empresa, plan estratéxico, información e tramitación de axudas,...)
Financiamento (axudas, capital risco, préstamos, business angels, ...)
Coworking/Coliving/Infraestruturas/Espazos

Internacionalización

Programa de Apoio Empresarial ás Mulleres (PAEM) (destinado a sensibilizar ás mulleres e o seu entorno hacia o autoemprego e a actividade empresarial, actuando como instrumento eficaz para a creación e consolidación de empresas lideradas por mulleres).

Destinatarios aos que apoia
Persoas individuais
Autónomos
Empresas
Etapas do proceso de emprendemento
Emerxendo e motivando as ideas e proxectos de negocio
Explorando e avaliando as posibilidades de éxito do proxecto
Executando e desenvolvendo o proxecto
Entidades coas que colabora

Xunta de Galicia
Microbank

Perfil da entidade

Polígono de Costa Vella, República Checa, 40, 15707, Santiago de Compostela, A Coruña

981 596 800

Última actualización: Luns, 15 de Abril de 2024 a las 16:46
Información básica sobre protección de datos persoais
Responsable do tratamento: Xunta de Galicia – Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade – Dirección Xeral de Emprendemento e Apoio ao Emprego
Finalidades do tratamento: Tramitación das suxestións, queixas, consultas, solicitudes de información e outras comunicacións recibidas por medio do formulario destinado ao efecto.
Lexitimación para o tratamento: Consentimento das persoas interesadas.
Destinatarios dos datos: Non se prevén comunicacións a terceiros.
Exercicio de dereitos: As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar no seu caso, o consentimento, #ante o responsable do tratamento, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común segundo recóllese en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos. Así mesmo, poderán retirar, no seu caso, o consentimento previamente outorgado dirixindo a súa comunicación xempreemprende@xunta.gal.
Contacto do Delegado/a de Protección de Datos e Información adicional: https://xunta.gal/informacion-xeral-proteccio