azvai_circulos

Azvai - Innovación e Economía Circular

Investigación, Deseño e execución de proxectos de innovación en materia de economía circular.

Servizos prestados
Sensibilización e motivación (eventos, xornadas, concursos etc.)
Formación (cursos, obradoiros...)
Asesoramento para a creación de empresas (modelo de negocio, plan de empresa, plan estratéxico, información e tramitación de axudas,...)
Titorización personalizada
Indicar outros
Análise de datos Xestión de Proxectos Investigación sobre o terreo Mellora de procesos Tech for good
Programa e redes de emprendemento
Programas de emprendemento (Rede de Polos de emprendemento e apoio ao Emprego, Programa Camiño Emprendedor, Programa de Mentoring Traballo Autónomo, ...)
Programas para as persoas emprendedoras retornadas (Programa Merlo,...)
GDR. Grupo de desenvolvemento rural
GALP. Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro
Destinatarios aos que apoia
Empresas
Spinoffs (academicas, universitarias, …)
Indicar outros destinatarios
Entidades externas públicas locais e autonómicas
Sectores de especialización
Pesca Alimentación Industria
Etapas do proceso de emprendemento
Emerxendo e motivando as ideas e proxectos de negocio
Explorando e avaliando as posibilidades de éxito do proxecto
Executando e desenvolvendo o proxecto
Expandindo e consolidando o negocio
Entidades coas que colabora

East Bali Bamboo Bikes: Empresa de bicicletas de Bamboo en Bali, Indonesia


Brikole: Empresa de reciclado de redes de pesca en Seychelles


Bureo: Empresa de reciclado de redes de pesca en Chile


Flipsimply: Plataforma web de financiación colectiva


Earth.fm: Plataforma web para escoitar sons da natureza


aipdf.ai: Ferramenta web para chatear con PDFs


Tragsatec: Auditoría de proxectos subvencionados

Casos de éxito

Bureo: Análise e apoio na expansión de operacións de recollida de redes de pesca para reciclar, entrando nos mercados Europeo e Africano.


Brikole: Empresa que xurdiu dos resultados dunha investigación sobre o terreo e do desenvolvemento dun plan de negocio proposto por Azvai para o goberno de Seychelles.


East Bali Bamboo Bikes: Empresa que surxiu como resultado dunha colaboración cunha entidade sen ánimo de lucro que buscaba desenvolver negocios innovadores con comunidades empobrecidas na illa de Bali, Indonesia. Azvai encargouse de facer unha investigación de mercado, así como de desenvolver prototipos e buscar socios e financiación para o proxecto.

Perfil da entidade

Avenida de Coimbra 14, 15704, Santiago de Compostela

644535282

Última actualización: Mércores, 15 de Maio de 2024 a las 16:29
Información básica sobre protección de datos persoais
Responsable do tratamento: Xunta de Galicia – Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade – Dirección Xeral de Emprendemento e Apoio ao Emprego
Finalidades do tratamento: Tramitación das suxestións, queixas, consultas, solicitudes de información e outras comunicacións recibidas por medio do formulario destinado ao efecto.
Lexitimación para o tratamento: Consentimento das persoas interesadas.
Destinatarios dos datos: Non se prevén comunicacións a terceiros.
Exercicio de dereitos: As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar no seu caso, o consentimento, #ante o responsable do tratamento, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común segundo recóllese en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos. Así mesmo, poderán retirar, no seu caso, o consentimento previamente outorgado dirixindo a súa comunicación xempreemprende@xunta.gal.
Contacto do Delegado/a de Protección de Datos e Información adicional: https://xunta.gal/informacion-xeral-proteccio