plantilla-ata-2020-p

ATA GALICIA

ATA Galicia es una asociación sin ánimo de lucro que trabaja por defender los derechos de los trabajadores autónomos. Entre nuestros servicios tenemos el asesoramiento a nivel fiscal, laboral y jurídico, así como informar y de las ayudas para el colectivo, tanto si está en fase de emprendimiento, consolidación, como cierre de actividad.

Servizos prestados
Sensibilización e motivación (eventos, xornadas, concursos etc.)
Formación (cursos, obradoiros...)
Asesoramento para a creación de empresas (modelo de negocio, plan de empresa, plan estratéxico, información e tramitación de axudas,...)
Programa e redes de emprendemento
Programas de emprendemento (Rede de Polos de emprendemento e apoio ao Emprego, Programa Camiño Emprendedor, Programa de Mentoring Traballo Autónomo, ...)
Programas de emprendemento na Economía social (Rede Eusumo, Medrando Xuntas,...)
Programas para as persoas emprendedoras retornadas (Programa Merlo,...)
Destinatarios aos que apoia
Persoas individuais
Autónomos
Empresas
Sectores de especialización
INTERSECTORIAL
Etapas do proceso de emprendemento
Emerxendo e motivando as ideas e proxectos de negocio
Explorando e avaliando as posibilidades de éxito do proxecto
Executando e desenvolvendo o proxecto
Expandindo e consolidando o negocio
Entidades coas que colabora
XUNTA DE GALICIA, FUNDACIÓN RONSEL, FUNDACION ERGUETE, UNIVERSIDAD DE VIGO, CONFEDXERACIONES EMPRESARIOS, REDE EUSUMO, AYUNTAMIENTO Y DIPUTACIONES
Perfil da entidade

Manuel Azaña, 17 bajo, 15011, A Coruña

981243763 / 981243450

Última actualización: Venres, 3 de Maio de 2024 a las 09:21
Información básica sobre protección de datos persoais
Responsable do tratamento: Xunta de Galicia – Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade – Dirección Xeral de Emprendemento e Apoio ao Emprego
Finalidades do tratamento: Tramitación das suxestións, queixas, consultas, solicitudes de información e outras comunicacións recibidas por medio do formulario destinado ao efecto.
Lexitimación para o tratamento: Consentimento das persoas interesadas.
Destinatarios dos datos: Non se prevén comunicacións a terceiros.
Exercicio de dereitos: As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar no seu caso, o consentimento, #ante o responsable do tratamento, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común segundo recóllese en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos. Así mesmo, poderán retirar, no seu caso, o consentimento previamente outorgado dirixindo a súa comunicación xempreemprende@xunta.gal.
Contacto do Delegado/a de Protección de Datos e Información adicional: https://xunta.gal/informacion-xeral-proteccio