Logo-red-impulsa

Asociación de Microcréditos solidarios Red Impulsa

A asociación de microcréditos REDE Impulsa, asociación sen ánimo de lucro, é unha iniciativa cidadá ligada á Rede Ignaciana da Coruña cuxo obxecto é dar axudas a persoas sen posibilidade ou con dificultade de obter diñeiro no mercado financeiro por carecer de avais. Estas axudas (sen intereses) serán para financiar proxectos empresariais ou de autoemprego ou adiantar o diñeiro de bolsas, subvencións ou pensións. Estas axudas económicas deberán ser devoltas nun prazo acordado sen ningún interese. Cada solicitude de axuda económica será valorada por un comité de risco cuxo resultado será esencial para a concesión da axuda económica. O diñeiro para estas axudas económicas provirá do fondo de solidariedade da asociación que está conformado coas cotas dos asociados, as doazóns e as participacións no fondo (diñeiro que se deposita na asociación e que pode ser recuperado na súa totalidade).

Servizos prestados
Financiamento (axudas, capital risco, préstamos, business angels, ...)
Programa e redes de emprendemento
Rede Eusumo
Destinatarios aos que apoia
Persoas individuais
Autónomos
Empresas
Etapas do proceso de emprendemento
Emerxendo e motivando as ideas e proxectos de negocio
Explorando e avaliando as posibilidades de éxito do proxecto
Perfil da entidade

C. Fonseca, 8, 15004 A Coruña

Última actualización: Luns, 18 de Marzo de 2024 a las 18:48
Información básica sobre protección de datos persoais
Responsable do tratamento: Xunta de Galicia – Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade – Dirección Xeral de Emprendemento e Apoio ao Emprego
Finalidades do tratamento: Tramitación das suxestións, queixas, consultas, solicitudes de información e outras comunicacións recibidas por medio do formulario destinado ao efecto.
Lexitimación para o tratamento: Consentimento das persoas interesadas.
Destinatarios dos datos: Non se prevén comunicacións a terceiros.
Exercicio de dereitos: As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar no seu caso, o consentimento, #ante o responsable do tratamento, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común segundo recóllese en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos. Así mesmo, poderán retirar, no seu caso, o consentimento previamente outorgado dirixindo a súa comunicación xempreemprende@xunta.gal.
Contacto do Delegado/a de Protección de Datos e Información adicional: https://xunta.gal/informacion-xeral-proteccio