logo-aje

Asociación de Jovenes Empresarios de Pontevedra

Proporcionar información e asesoramento en materia empresarial. Programar e impartir formación profesional preferentemente non regrada, ocupacional e continua. Fomentar e apoiar proxectos empresariais dos seus membros.

Servizos prestados
Sensibilización e motivación (eventos, xornadas, concursos etc.)
Formación (cursos, obradoiros...)
Asesoramento para a creación de empresas (modelo de negocio, plan de empresa, plan estratéxico, información e tramitación de axudas,...)
Coworking/Coliving/Infraestruturas/Espazos
Programa e redes de emprendemento
Programas de emprendemento na Educación (Eduemprende, Aulas de emprendemento, Polos Creativos, ...)
Programas de emprendemento na Economía social (Rede Eusumo, Medrando Xuntas,...)
Espazos para as persoas emprendedoras (Viveiros de empresa, coworking,...)
GDR. Grupo de desenvolvemento rural
GALP. Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro
Destinatarios aos que apoia
Persoas individuais
Autónomos
Empresas
Sectores de especialización
Multisectorial
Etapas do proceso de emprendemento
Emerxendo e motivando as ideas e proxectos de negocio
Explorando e avaliando as posibilidades de éxito do proxecto
Executando e desenvolvendo o proxecto
Entidades coas que colabora
Xunta de Galicia Universidade de Vigo
Casos de éxito
Beflamboyant ECOTAB Thunderslove IDI ECOSISTEMAS
Perfil da entidade

R/ Benito Corbal 45, 4ª andar, despacho 11, 36001, Pontevedra

986862550

Última actualización: Venres, 3 de Maio de 2024 a las 10:33
Información básica sobre protección de datos persoais
Responsable do tratamento: Xunta de Galicia – Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade – Dirección Xeral de Emprendemento e Apoio ao Emprego
Finalidades do tratamento: Tramitación das suxestións, queixas, consultas, solicitudes de información e outras comunicacións recibidas por medio do formulario destinado ao efecto.
Lexitimación para o tratamento: Consentimento das persoas interesadas.
Destinatarios dos datos: Non se prevén comunicacións a terceiros.
Exercicio de dereitos: As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar no seu caso, o consentimento, #ante o responsable do tratamento, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común segundo recóllese en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos. Así mesmo, poderán retirar, no seu caso, o consentimento previamente outorgado dirixindo a súa comunicación xempreemprende@xunta.gal.
Contacto do Delegado/a de Protección de Datos e Información adicional: https://xunta.gal/informacion-xeral-proteccio