aeiga-vertical-color-1

Asociación de Empresas de Inserción de Galicia (AEIGA)

Creación de dispositivos de promoción, orientación, formación, asesoramiento, estudio, asistencia técnica y difusión de empresas de inserción. Asesoramiento específico a EI y Entidades Promotoras. Gerencia y asistencia técnica en los procesos estratégicos de las Empresas de Inserción.

Servizos prestados
Sensibilización e motivación (eventos, xornadas, concursos etc.)
Formación (cursos, obradoiros...)
Asesoramento para a creación de empresas (modelo de negocio, plan de empresa, plan estratéxico, información e tramitación de axudas,...)
Titorización personalizada
Apoio na xestión dos trámites para a posta en marcha de empresas
Programa e redes de emprendemento
Programas de emprendemento na Economía social (Rede Eusumo, Medrando Xuntas,...)
Destinatarios aos que apoia
Indicar outros destinatarios
Entidades sin ánimo de lucro (incluidas las entidades de derecho público) cuyo objeto social contemple la inserción social de personas especialmente desfavorecidas.
Etapas do proceso de emprendemento
Emerxendo e motivando as ideas e proxectos de negocio
Explorando e avaliando as posibilidades de éxito do proxecto
Entidades coas que colabora
Foro Económico e Social de Galicia Rede Eusumo Concello de Santiago Deputación da Coruña
Casos de éxito
Creación de empresas de Inserción: Primicias Raíña, Vivir do Traballo EI, Ahortas, Servicios Comerciales de Inserción Laboral, Acolle Empresa de Inserción Laboral
Perfil da entidade

Centro de Emprendemento - Cidade da Cultura, 15707, Santiago de Compostela

881 95 74 52

Última actualización: Martes, 30 de Abril de 2024 a las 07:43
Información básica sobre protección de datos persoais
Responsable do tratamento: Xunta de Galicia – Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade – Dirección Xeral de Emprendemento e Apoio ao Emprego
Finalidades do tratamento: Tramitación das suxestións, queixas, consultas, solicitudes de información e outras comunicacións recibidas por medio do formulario destinado ao efecto.
Lexitimación para o tratamento: Consentimento das persoas interesadas.
Destinatarios dos datos: Non se prevén comunicacións a terceiros.
Exercicio de dereitos: As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar no seu caso, o consentimento, #ante o responsable do tratamento, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común segundo recóllese en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos. Así mesmo, poderán retirar, no seu caso, o consentimento previamente outorgado dirixindo a súa comunicación xempreemprende@xunta.gal.
Contacto do Delegado/a de Protección de Datos e Información adicional: https://xunta.gal/informacion-xeral-proteccio