descarga

Aedeza – Asociación de Empresarios de Deza

Asociación de empresarios que ofrece unha ampla carteira de servizos relacionadas coas áreas de comercio, hostalería, servizos e construción: Traballo, formación, información e consultas, convenios, instalacións, xestión de axudas, contabilidade, organización de eventos, márketing etc.

Servizos prestados
Sensibilización e motivación (eventos, xornadas, concursos etc.)
Formación (cursos, obradoiros...)
Asesoramento para a creación de empresas (modelo de negocio, plan de empresa, plan estratéxico, información e tramitación de axudas,...)
Financiamento (axudas, capital risco, préstamos, business angels, ...)
Programa e redes de emprendemento
Rede Eusumo
Destinatarios aos que apoia
Persoas individuais
Autónomos
Empresas
Etapas do proceso de emprendemento
Emerxendo e motivando as ideas e proxectos de negocio
Explorando e avaliando as posibilidades de éxito do proxecto
Entidades coas que colabora

Xunta de Galicia - Programa Integrados de Emprego

Perfil da entidade

Calle Otero Pedrayo S/N, 24 , Baixo, 36500 Lalín, Pontevedra

986 78 70 91

Última actualización: Luns, 18 de Marzo de 2024 a las 17:56
Información básica sobre protección de datos persoais
Responsable do tratamento: Xunta de Galicia – Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade – Dirección Xeral de Emprendemento e Apoio ao Emprego
Finalidades do tratamento: Tramitación das suxestións, queixas, consultas, solicitudes de información e outras comunicacións recibidas por medio do formulario destinado ao efecto.
Lexitimación para o tratamento: Consentimento das persoas interesadas.
Destinatarios dos datos: Non se prevén comunicacións a terceiros.
Exercicio de dereitos: As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar no seu caso, o consentimento, #ante o responsable do tratamento, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común segundo recóllese en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos. Así mesmo, poderán retirar, no seu caso, o consentimento previamente outorgado dirixindo a súa comunicación xempreemprende@xunta.gal.
Contacto do Delegado/a de Protección de Datos e Información adicional: https://xunta.gal/informacion-xeral-proteccio