aje_pontevedra_logo

AJE Pontevedra

A Asociación de Jóvenes Empresarios de Pontevedra (Aje Pontevedra) é unha asociación sen ánimo de lucro que busca fomentar o talento do novo emprendedor na sociedade. Desde a independencia axudamos aos nosos asociados a crear e consolidar as súas empresas proporcionando os medios técnicos, humanos e loxísticos necesarios e potenciar unha nova cultura emprendedora e innovadora, para conseguir que Pontevedra sexa un referente en innovación e emprendemento. Achegamos asesoramento, formación e información, visibilidade de medios, espazos, actividades, convenios, rede de networking etc.

Servizos prestados
Asesoramento para a creación de empresas (modelo de negocio, plan de empresa, plan estratéxico, información e tramitación de axudas,...)
Titorización personalizada
Apoio na xestión dos trámites para a posta en marcha de empresas
Coworking/Coliving/Infraestruturas/Espazos
Destinatarios aos que apoia
Persoas individuais
Autónomos
Empresas
Etapas do proceso de emprendemento
Explorando e avaliando as posibilidades de éxito do proxecto
Executando e desenvolvendo o proxecto
Entidades coas que colabora

Xunta de Galicia

Casos de éxito

Premios AJEPontevedra jóven empresario e iniciativa emprendedora

Perfil da entidade

Rúa de Benito Corbal, 45, 36001 Pontevedra

Última actualización: Martes, 19 de Marzo de 2024 a las 09:16
Información básica sobre protección de datos persoais
Responsable do tratamento: Xunta de Galicia – Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade – Dirección Xeral de Emprendemento e Apoio ao Emprego
Finalidades do tratamento: Tramitación das suxestións, queixas, consultas, solicitudes de información e outras comunicacións recibidas por medio do formulario destinado ao efecto.
Lexitimación para o tratamento: Consentimento das persoas interesadas.
Destinatarios dos datos: Non se prevén comunicacións a terceiros.
Exercicio de dereitos: As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar no seu caso, o consentimento, #ante o responsable do tratamento, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común segundo recóllese en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos. Así mesmo, poderán retirar, no seu caso, o consentimento previamente outorgado dirixindo a súa comunicación xempreemprende@xunta.gal.
Contacto do Delegado/a de Protección de Datos e Información adicional: https://xunta.gal/informacion-xeral-proteccio