AJE-A-Coruna-8

AJE Coruña

Asociación sen ánimo de lucro das novas persoas empresarias da provincia da Coruña que promove a iniciativa empresarial e emprendedora fomentando o seu talento e axudándoos a crear e consolidar as súas empresas proporcionándolles os medios técnicos, humanos e loxísticos necesarios.

Servizos prestados
Sensibilización e motivación (eventos, xornadas, concursos etc.)
Formación (cursos, obradoiros...)
Asesoramento para a creación de empresas (modelo de negocio, plan de empresa, plan estratéxico, información e tramitación de axudas,...)
Titorización personalizada
Apoio na xestión dos trámites para a posta en marcha de empresas
Financiamento (axudas, capital risco, préstamos, business angels, ...)
Coworking/Coliving/Infraestruturas/Espazos

Iniciativa Emprende con CorAJE

Destinatarios aos que apoia
Persoas individuais
Autónomos
Empresas
Etapas do proceso de emprendemento
Expandindo e consolidando o negocio
Entidades coas que colabora

Concello da Coruña
Diputación da Coruña

Casos de éxito

Distintas empresas do Programa Relánzate
Premio Emprende Coruña

Perfil da entidade

Rúa Alta, 5, 4º planta, 15003, A Coruña

981 915 635

Última actualización: Mércores, 10 de Abril de 2024 a las 12:21
Información básica sobre protección de datos persoais
Responsable do tratamento: Xunta de Galicia – Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade – Dirección Xeral de Emprendemento e Apoio ao Emprego
Finalidades do tratamento: Tramitación das suxestións, queixas, consultas, solicitudes de información e outras comunicacións recibidas por medio do formulario destinado ao efecto.
Lexitimación para o tratamento: Consentimento das persoas interesadas.
Destinatarios dos datos: Non se prevén comunicacións a terceiros.
Exercicio de dereitos: As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar no seu caso, o consentimento, #ante o responsable do tratamento, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común segundo recóllese en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos. Así mesmo, poderán retirar, no seu caso, o consentimento previamente outorgado dirixindo a súa comunicación xempreemprende@xunta.gal.
Contacto do Delegado/a de Protección de Datos e Información adicional: https://xunta.gal/informacion-xeral-proteccio