logos-03

A Milpa do Salnés Sociedade Cooperativa Galega

Somos una cooperativa que trabaja en temas de investigación, producción, innovación, transformación, formación, asesorías técnicas y comercialización en temas de agricultura ecológica.

Servizos prestados
Formación (cursos, obradoiros...)
Indicar outros
Cursos sobre Método Biointensivo Análisis de suelos Asesorías técnicas sobre agricultura regenerativa Producción de Maíz natural Harina de maíz nixtamalizada
Programa e redes de emprendemento
Programas de emprendemento na Economía social (Rede Eusumo, Medrando Xuntas,...)
Programas para as persoas emprendedoras retornadas (Programa Merlo,...)
Destinatarios aos que apoia
Persoas individuais
Empresas
Sectores de especialización
Agroalimentaria
Etapas do proceso de emprendemento
Executando e desenvolvendo o proxecto
Entidades coas que colabora
Espazocoop COOP57 Mancomunidade do Salnés Centro de Investigaciones Agrarias Mabegondo Amigos de la Tierra Grow your soil Ecology Action AGACAL Xunta de Galicia Deputación de Pontevedra Fundación Juana de Vega
Casos de éxito
Investigación y producción de 5 variedades de maíz autóctono gallego. Producción de harina de maíz nixtamalizada. Estación de monitoreo de suelos en conjunto con otras estaciones a nivel mundial.
Perfil da entidade

Aldea Vilariño, 8, 36969 Meaño, Pontevedra

663110657

Última actualización: Mércores, 24 de Abril de 2024 a las 15:29
Información básica sobre protección de datos persoais
Responsable do tratamento: Xunta de Galicia – Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade – Dirección Xeral de Emprendemento e Apoio ao Emprego
Finalidades do tratamento: Tramitación das suxestións, queixas, consultas, solicitudes de información e outras comunicacións recibidas por medio do formulario destinado ao efecto.
Lexitimación para o tratamento: Consentimento das persoas interesadas.
Destinatarios dos datos: Non se prevén comunicacións a terceiros.
Exercicio de dereitos: As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar no seu caso, o consentimento, #ante o responsable do tratamento, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común segundo recóllese en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos. Así mesmo, poderán retirar, no seu caso, o consentimento previamente outorgado dirixindo a súa comunicación xempreemprende@xunta.gal.
Contacto do Delegado/a de Protección de Datos e Información adicional: https://xunta.gal/informacion-xeral-proteccio