logo-50pesconsultoras-empresarial-transparente

50pés consultoras S. Coop. Galega

Asesoramento e formación para empresas consolidadas e para o emprendemento que integra a economía, a creatividade e o traballo en equipo para conseguir negocios máis viabeis e vivíbeis. Ofrecemos servizos de revisión de estratexias financieiras, planificación orzamentaria e traducción económica para facer compresíbeis e úteis os dados financieros do negocio; deseñamos dinámicas para fortalecer a comunicación, organización e cohesión do equipo de traballo, incluíndo a xestión das diferenzas e conflitos, promovendo unha cultura organizativa inclusiva, colaborativa, feminista e innovadora.

Servizos prestados
Sensibilización e motivación (eventos, xornadas, concursos etc.)
Formación (cursos, obradoiros...)
Asesoramento para a creación de empresas (modelo de negocio, plan de empresa, plan estratéxico, información e tramitación de axudas,...)
Titorización personalizada
Apoio na xestión dos trámites para a posta en marcha de empresas
Indicar outros
traballo en equipo facilitación de grupos, xestión de conflitos e diferenzas gobernanza e toma de decisións creatividade coletiva coesión grupal traducción económica, revisión estratexia e planificación financeira acompañamento a proxectos de vivenda colaborativa, medidas de igualdade laboral, competencias brandas
Programa e redes de emprendemento
Programas de emprendemento (Rede de Polos de emprendemento e apoio ao Emprego, Programa Camiño Emprendedor, Programa de Mentoring Traballo Autónomo, ...)
Programas de emprendemento na Educación (Eduemprende, Aulas de emprendemento, Polos Creativos, ...)
Programas de emprendemento na Economía social (Rede Eusumo, Medrando Xuntas,...)
Programas de emprendemento feminino (Emega,...)
Indicar outros
Escuela de Emprendedoras Juana Millán
Destinatarios aos que apoia
Persoas individuais
Autónomos
Empresas
Sectores de especialización
negocios individuais, micro-pemes e iniciativas da economia social, lideradas por mulleres
Etapas do proceso de emprendemento
Emerxendo e motivando as ideas e proxectos de negocio
Explorando e avaliando as posibilidades de éxito do proxecto
Executando e desenvolvendo o proxecto
Expandindo e consolidando o negocio
Entidades coas que colabora
Escuela Juana Millán Espazocoop Fundación Roberto Rivas REAS
Casos de éxito
Cuarto e Metade - Vilalba A Morada - Vigo Feitoria Verde - Compostela Arabías - Compostela Faísca - Pontedeume A Despensa que pensa - Arteixo Potingues Verdes - Culleredo Compañía Eléctrica
Perfil da entidade

Avenida Fisterra, 237, 1º, 15142, Arteixo, A Coruña

678381459 / 633243127

Última actualización: Martes, 25 de Xuño de 2024 a las 11:42
Información básica sobre protección de datos persoais
Responsable do tratamento: Xunta de Galicia – Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade – Dirección Xeral de Emprendemento e Apoio ao Emprego
Finalidades do tratamento: Tramitación das suxestións, queixas, consultas, solicitudes de información e outras comunicacións recibidas por medio do formulario destinado ao efecto.
Lexitimación para o tratamento: Consentimento das persoas interesadas.
Destinatarios dos datos: Non se prevén comunicacións a terceiros.
Exercicio de dereitos: As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar no seu caso, o consentimento, #ante o responsable do tratamento, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común segundo recóllese en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos. Así mesmo, poderán retirar, no seu caso, o consentimento previamente outorgado dirixindo a súa comunicación xempreemprende@xunta.gal.
Contacto do Delegado/a de Protección de Datos e Información adicional: https://xunta.gal/informacion-xeral-proteccio