2
4
2
3
1
8
1
1
1
4
1
1
4
2
7
4
6
6
4
3
5
4
3
2
2
7
7
2
5
7
6
1
3
5
5
9
7
2
4
3
1
4
3
4
2
4
1
5
5
6
5
3
4
7
7
5
1
6
6
6
4
5
1
4
5
6
3
6
5
3
3
5
5
4
1
5
1
5
3
6
4
6
1
4
7
4
5
1
6
6
5
2
2
2
5
1
4
5
5
3
1
1
2
1
6
4
1
1
1
1
1
1
6
1
6
1
6
1
6
1
4
1
4
1
5
1
4
1
4
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
5
1
4
1
4
1
4
1
4
1
4
1
4
1
4
1
4
1
4
1
4
1
4
1
4
1
4
1
4
1
4
1
1
1
1
1
1
2
1
4
1
2
1
4
1
4
1
4
1
4
4
1
4
1
4
1
4
1
4
1
4
1
7
5
4
2
4
1
4
2
4
2
4
1
3
1
4
2
3
1
3
1
4
2
3
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3
3
1
3
1
3
1
3
1
4
2
3
1
4
2
3
1
4
2
3
1
3
1
4
2
3
1
3
1
3
2
3
1
3
1
3
1
3
2
3
1
3
1
3
1
3
3
3
3
3
6
5
6
5
6
1
4
2
5
1
4
1
5
6
4
3
1
3
1
5
2
5
1
4
2
4
2
5
2
2
1
2
1
3
1
6
6
3
5
2
4
2
5
2
4
1
3
1
4
2
5
2
7
0

Entidades

Servizos

Programas

Información básica sobre protección de datos persoais
Responsable do tratamento: Xunta de Galicia – Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade – Dirección Xeral de Emprendemento e Apoio ao Emprego
Finalidades do tratamento: Tramitación das suxestións, queixas, consultas, solicitudes de información e outras comunicacións recibidas por medio do formulario destinado ao efecto.
Lexitimación para o tratamento: Consentimento das persoas interesadas.
Destinatarios dos datos: Non se prevén comunicacións a terceiros.
Exercicio de dereitos: As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar no seu caso, o consentimento, #ante o responsable do tratamento, a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común segundo recóllese en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos. Así mesmo, poderán retirar, no seu caso, o consentimento previamente outorgado dirixindo a súa comunicación xempreemprende@xunta.gal.
Contacto do Delegado/a de Protección de Datos e Información adicional: https://xunta.gal/informacion-xeral-proteccio